RESPONDING TO QUESTIONS

söndag 4 maj 2014

blogg, design, photo, art photo art, livsglitter, photography

~ Först och främst, jag vill tacka er alla som lämnar
så fina spår efter er härinne. Och jag är så oerhört glad att
det alltid är vackert ni skriver, inga troll har man stött
på än, kanske kommer det, kanske inte.
Men, jag vill bara säga tack!
Tack så hemskt mycket, för
allt NI ger mig! ~

En hel del frågor strömmar in, känner att det är lättare att skriva
ett inlägg om det, kanske är fler som undrar samma saker?
Dom flesta frågorna handlar om bloggdesign & fotografi, men även en hel del
 personliga frågor vilket jag inte kommer svara på i dagens inlägg.

Vilka mått jag har på bloggen?

SVAR: 1290px för hela bloggen & 350px för själva sidmenyn.

Hur får man så stora foton?

SVAR: Många undrar över detta och jag har nog nämnt detta i ett tidigare inlägg, men jag
gör det igen. Först och främst beror det på vilken storlek dina bilder har, mina är i väldigt stort format så jag lägger in dom i antingen Photoshop eller i Photoscape, redigerar där bildstorleken till
 ( i mitt fall ) 1200x795px, vilket jag anpassat efter min bredd på bloggen. Sedan när man
laddat upp bilderna i ett inlägg så tryck alltid på ( Ursprungsstorlek ), finns flera
olika att välja bland, men denna ger korrekt kvalité på bilderna. 

Hur man får bort rubrikerna i sidmenyn?

SVAR: I malldesignen för blogger så finns det en kategori som heter ( Avancerat ), gå in där, sedan klickar du på ( Gadgetar ) och anger kod #fffff ( vilket är vit ) under ( färg på rubrik ) OBS förutsatt att du har vit bakrund, annars får du kolla upp vilken färgkod bakgrunden är t.ex. i (Photoshop). Så kort och gott, för att få bort rubrikerna i sidmenyn, skall dessa ha samma färg som bakgrunden.

Hur får man centrerad text i sidmenyn?

SVAR: Tyvärr så har jag inte koden kvar ( byggde denna blogg ) på min laptop som
kraschade vilket gjorde att allt material försvann. Det skall ialf finnas en kod till centrerad text i sidmenyn och den skall läggas in i Malldesignen ( Avancerat ) och sedan i ( Lägg till CSS ) 
men det skall även finnas kod som man lägger in direkt i HTML mallen. Så tyvärr 
kan jag inte ge mer svar på denna fråga mer än så.

Om jag säljer prints?

SVAR: Javisst, än så länge bara här via bloggen men framöver kommer
dom finnas i en liten webbshop. Mer om detta senare.

Om ni undrar över något mer så ställ gärna frågorna
 direkt i kommentarsfältet, då kan 
alla ta del av svaren direkt. 

[ KÄRLEK TILL ER ]
First and foremost , I want to thank all of you who leave
so good tracks for you in here. And I am so very glad
it is always beautifully you write , no trolls have been encountered
on yet, maybe it will , maybe not.
But , I just want to say thanks !
Thank you very much,
all NI gives me !

A lot of questions streaming in, feel it's easier to write
a post about it, maybe more people are wondering the same things ?
Most of the questions are about blog design & photography, but also a lot of
 personal questions which I will answer in today's post .

What are the measurements I have on the blog?

ANSWER: 1290px for the entire blog and 350px for the sidebar .

How do you get such great photos?

ANSWER: Many people wonder about this and I think I've mentioned this in a previous post , but I
do it again. First of all , it depends on what size your images have , mine is in very large format so I put them in either Photoshop or Photoscape , edits where the image size to
 ( In my case) 1200x795px , which I adapted to my width on the blog. Since when
uploaded images in a post so the pressure is always on ( Original Size ), there are several
variety to choose from , but this gives the correct quality of the images.

How to get away headers in page menu ?

ANSWER: In the template design for Blogger , there's a category called (Advanced) , go in there , then click ( Gadgets ) and enter code # fffff (which is white ) during (Color on line) NOTE assuming you have white backround, otherwise you check which color code the background , for example, in ( Photoshop). So in short, to remove headers in page menu , it shall have the same color as the background.

How to get centered text in the sidebar ?

ANSWER: Unfortunately , I have no code left ( built this blog) on my laptop
crashed , which meant that all the material disappeared . It should be Cross-flow include a code for centered text in the sidebar and it will be added into the template design (Advanced) and then in (Add CSS)
but it must also be code that you put in directly in the HTML template. so unfortunately
I can not give more answers to this question more than that.

If I sell prints ?

ANSWER: Yes, so far only been here through the blog but to come
they are in a small shop. More on this later .

If you have any other questions feel free to ask questions
 directly into the comment field , then
all access to the answers directly .

Join the conversation!

  1. Tusen tack för svaren på mina frågor. Tack!

    Kram Linda

    SvaraRadera

Latest Instagrams

© L I V S G L I T T E R. Design by FCD.