THE CLOSED PAVILION I-III

måndag 12 maj 2014

Fasta paviljongen, säter, mentalsjukhus, fotokonst, konst, photo art, louise von livsglitter, mental hospital, the closed pavilion
[ MENTAL HOSPITAL ]

Fasta paviljongen även kallat ( Läns ) Säters nedlagda Mentalsjukhus var mitt första riktiga projekt inom konstnärlig fotografering, det är en plats som är värd att minnas och även värd att fundera kring, historia, människor, samhället, hur vi lever, varför lever vi som vi gör idag och varför levde vi som vi gjorde förr. Hur behandlar vi våra medmänniskor i dagens samhälle, dom äldre, dom unga, dom psykiskt sjuka? Har vi lärt oss något av det som skett genom tiderna? Absolut men förbättringar behövs inom många olika kategorier när det gäller hantering av liv.
 Ibland sägs det att det var bättre förr, var det
 verkligen det? Inte på alla plan...

Fasta paviljongen, säter, mentalsjukhus, fotokonst, konst, photo art, louise von livsglitter, mental hospital, the closed pavilion
[ LONG BATH ]

Paviljongen öppnades 1912 och stängdes 1989, ett stort antal människor och livsöden
har tillbringat sin tid innanför dessa väggar. Här "förvarade" man några av dom oroligaste och farligaste patienterna under denna tid. Det är hemskt och vemodigt att fundera kring dessa
människors livsöden, vilka experiment dom blev utsatta för. Varför man ansåg att
det var helt okej att testa dessa metoder som lobotomi, el-chocker, långbad som
tydligen kunde vara i dagar tills patientens hud lossnade från kroppen &
för att inte tala om tvångströjor. Skulle vi bli friskare av dessa metoder?
Friska av rädsla & ångest? Man kan ju undra hur
 dessa människor tänkte när dom utförde 
ingrepp av det här slaget. 

Fasta paviljongen, säter, mentalsjukhus, fotokonst, konst, photo art, louise von livsglitter, mental hospital, the closed pavilion
[ LONGING OUT ]

Det är inte konstigt att man känner av ångesten i denna byggnad, det sitter
som i väggarna, som att hela huset suckar tungt av ångest & vemod, en längtan bort. 
Man dras naturligt emot fönstren i denna byggnad, mot ljuset, kanske
för att ljuset från fönstren gav dessa själar en liten ro, ett litet hopp
om en vackrare verklighet där utanför gallren, precis som
när själen får frid, då vi nått ljuset.

En intressant dokumentär om Fasta Paviljongen:

Rykten säger att paviljongen skall rivas, personligen tycker jag det är väldigt tragiskt. 
Att en sådan byggnad med den historia den faktiskt har skall jämnas med marken, 
jag hade gärna velat slutföra mitt projekt, fånga fler bilder från denna otroliga
miljö. Bilderna & en historian kan faktiskt ha
 betydelse både för invånare, kommunen, dom efterlevande 
och även politiskt. Huset bär på en historia som ej
skall glömmas bort.

[ Och äntligen fick 3 av mina fotografier från Fasta Paviljongen ( Läns )
 Säters gamla mentalsjukhus visas upp för världen. Mycket har gått emot mig det senaste året, kraschad hårddisk, skadad hornhinna och ett trasigt hjärta på det har gjort det svårt att tänka klart, svårt att skapa, känna glädje för skapandet. MEN tillslut lyckades jag ändå nå ända fram, med 6 bilder varav två olika kollektioner. The Closed Pavilion  Pieces of Life, den sistnämnda kommer ni få se i ett annat inlägg. ]


Dessa bilder kommer alltid ha en speciell plats i mitt hjärta, det var här det
började på riktigt, min resa mot det mitt hjärta brinner för.
 Att få skapa med ljus...

FOTOGRAF:
 LOUISE VON LIVSGLITTER

The closed pavilion , Säters abandoned Mental Hospital was my first real project within
 artistic photography, there is a place that is worth remembering and even worth thinking about , history , people, society, the way we live, why we live as we do today and why we lived like we did before. How do we treat our fellow human beings in today's society , they're older , they're young , they're mentally ill ? Have we learned anything from what happened through the ages ? Absolutely , but improvements are needed in many different categories when it comes to handling life.
 Sometimes it is said that it was better before , it was
 really? Not at all levels ...


The pavilion opened in 1912 and closed in 1989 , a large number of people and life stories
have spent their time inside these walls. Here " kept " man some of them uneasy and dangerous patients during this time. It is horrible and sad to think about these
people's life stories , which experiments they were subjected to . Why it was felt that
it was perfectly okay to test these methods lobotomy , electric shocks , långbad as
apparently could be days until the patient's skin came off from the body &
to say nothing of straitjackets . Would we be healthier of these methods?
Healthy fear & anxiety ? Makes you wonder how
 these people were thinking when they performed
interventions of this kind.


It's no wonder that consumers feel the anxiety in this building, it sits
as in the walls , like the whole house sighs heavily from anxiety & sadness , a longing away.
They naturally gravitate against the windows of this building, the light, perhaps
to light from the windows gave these souls a little quiet, a little hope
for a more beautiful reality where outside grilles , just like
when the soul gets peace , when we reached the light.

 [ And finally got 3 of my photographs from the closed pavilion (County )
 Säters old mental hospital shown to the world . Much has gone against me in the past year , crashed hard drive, broken cornea and a broken heart on it has made ​​it difficult to think clearly, difficult to create , to feel the joy of creation . BUT in the end I still managed to go all the way , with 6 images of which two different collections . The Closed Pavilion & Pieces of Life, the latter will get to see in another post .]

Rumors say that the pavilion will be demolished, personally I think it's very tragic. 
That such a building with the history it actually has to be leveled with the ground, 
I would have liked to finish my project, capturing more photos from this incredible 
environment of images that may be of importance both for the residents, the municipality 
and even politically as my mentor expressed it.

These images will always have a special place in my heart, it was here that
truly began my journey towards my heart burns for .
 Gaining create with light ...

PHOTOGRAPH:
 LOUISE VON LIVSGLITTER

Join the conversation!

  1. Fantastiska bilder och text. Tycker du ska kontakta kommunen för att få tillgång till att gå in och fortsätta med ditt projekt och göra ett avslut.

    SvaraRadera
  2. du bjuder på fantastiska bilder med mkt känsla. Hemskt, hur det egentligen var förr i tiden. De som var sjuka och behövde all hjälp de kunde få blev försökspersoner, så tragiskt. man visste inte mkt då. att låsa in personer som mådde dåligt i själen gjorde bara saken värre. det är tur att skammen om psykisk ohälsa så gott som försvunnit nu och man kan prata mer öppet om sitt mående.

    SvaraRadera

Latest Instagrams

© L I V S G L I T T E R. Design by FCD.